Merre tovább székely nemzet? - Székely Szó - A Székely Nemzeti Blog

Friss

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

2017. október 11., szerda

Merre tovább székely nemzet?


A Székelyek Világszövetsége örömmel fogadja az autonómia és önrendelkezési törekvésekről szóló konferenciákat, még akkor is, ha nem kapunk ezekre a konferenciára még meghívót sem, pedig lenne egy-két gondolat amit szívesen megosztottunk volna ahová hívnak. Véleményünk szerint ezek a gondolatok is segíthetik az önrendelkezési törekvések hatékonyabbá tételét. Ahogy mi tapasztaljuk az elmúlt 27-év eredménytelen, sőt érdektelenné vált a székely autonómia törekvés is, ennek oka véleményünk szerint a törekvések és célok be nem mutatása a székely nép számára, olyan módon, hogy ezt minden székely ember megértse.

A Székelyek Világszövetsége fontosnak tartaná azt, hogy ebben a nehéz küzdelemben ne legyenek a pártérdekek és az anyagi érdekek előtérben, mert ez csak árt a székely önrendelkezésnek. Továbbá fontosnak tartjuk azt, hogy az erdélyi magyar pártok, szervezetek támogassák a székelység jogi kimutatását a magyar nemzeten belül, mint ahogy erre 2011-es népszámláláson is lehetőség volt. Sajnos ott a Székely Nemzeti Tanács elnöke Izsák Balázs is 1970-es évek béli román kommunista beolvasztással riogatta a székely embereket, így a hivatalos népszámlálási adatokon mindössze 1665 székelyt számoltak össze, akik a riogatás ellenére a magyar nemzet részeként számoltak meg és magyar anyanyelvüként is. Ha az erdélyi magyarságon belül kimutatták volna a 700 000 székelyt akkor sem veszélyeztette volna az erdélyi magyarság sem nyelvi sem más jogait.

A székely nép jogi kimutatásával az őshonos székely nép a területén ,tehát Székelyföldön több mint 76%-os többséget élvezne így élhetne a wilsoni alapelveken alapuló majd az  1970-es évek után nemzetközi joggá vált népek önrendelkezési jogával, amit több nemzetközi szervezet ENSZ, EBESZ is alátámasztott és elfogadott. Ez a jog kimondja:
,,Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket.’’
Ez a jog kötelező jellegű – jus cogens – ami azt jelenti, hogy mindenkinek be kell tartania, még a Román államnak is. Tehát ez a jog nem téveszthető össze az autonómiával, ami csak a Román állam jóváhagyásával lehetséges. Mint ezt tudjuk a Román állam erről hallani sem akar és a Székely Nemzeti Tanács sem tudta őket meggyőzni, hogy erről tárgyaljanak.

A Székelyek Világszövetsége a székelység történelmét alaposan tanulmányozva és figyelembe véve az ENSZ-hez fordult a székely nép őshonosságát kérve. A kérésünket elfogadták, most még a válaszra várunk, ami reméljük pozitív lesz. Véleményünk szerint meg kell teremtenünk az önrendelkezési jog feltételeit és azután az önrendelkezési jogban szereplő lépéseket sorra, átgondoltan meglépjük.

Mint ahogy tudjuk az önrendelkezési jog a nép akaratán alapul, tehát jelen esetben az őshonos székely nép akaratát hivatalos vagy belső népszavazással meg kell állapítani és ki kell nyilvánítani. Ennek a kinyilvánításnak a székelység szempontjából a történelmünkben nem egyszer megrendezésre kerülő Székely Nemzetgyűlés kell hangot adjon, ahol nem a képviselőink, hanem maga a székely nép az aki dönthet a jövőjéről kapcsolatban.

A Székelyek Világszövetsége csak is a nemzetközi jogok alkalmazásával támogatja a székely önrendelkezés elérését mivel csak is ezek a nemzetközi szervezetek képesek megvédeni ennek a törekvéseknek a lebonyolítását. Véleményünk szerint az autonómiát nem lehetséges elérni a román nép akarata nélkül és teljesen naivságnak és időpazarolásnak gondoljuk ennek a várását és petíciókkal való kérését. A székely önrendelkezést, nem lehet a jelenleg történő vagy megtörtént önrendelkezési mintákhoz hasonlítani, sem a Baszk sem a Katalán sem a Dél-Tiroli mintához. Itt saját kidolgozott tervvel kell jelentkezi és ezt megszavaztatni szintén Székely Nemzetgyűlésen.

A székelység nép sorsáról nem dönthet egy párt, közképviselet, vagy civil szervezet sem, ha ezt nem beszélték nem tárgyalták meg Székely Nemzetgyűlésen. A Székelyek Világszövetsége olyan tervezeteket nem támogat, aminek kidolgozásában nincs benne a Székelyek Világszövetsége javaslatai. Tehát javasoljuk egy Székely Parlament létrehozását ahol ezek a szervezetek megvitathatják ezeket a tervezeteket és közösen hozhatnak döntéseket.

Továbbá a Székelyek Világszövetsége kéri az erdélyi magyar pártokat és civilszervezeteket, hogy ne álljanak a székely önrendelkezési törekvések útjába és ne vádoljanak alaptalanul minket a magyar nemzet megosztásával, mert a székely népnek joga van meghatározni az önrendelkezési jog értelmében saját politikai rendszerüket és szabadon biztosítani gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket.

A Székelyek Világszövetsége kéri a székely autonómiával vagy önrendelkezéssel foglalkozó pártokat, közképviseleteket, szervezeteket, hogy kizárólag akkor beszéljenek a székelység nevében, ha felvállalták a népszámláláson a székelységüket, vagy hajlandóak a következő 2021-es népszámláláson felvállalni a székelységüket.

A Székelyek Világszövetsége elhatárolódik Izsák Balázs Székely Nemzeti Tanács által megfogalmazott székelység meghatározásától, ami így szólt: ,, Székely az, aki Székelyföldön él és magyarul beszél,, továbbá elhatárolódunk minden olyan rémhírterjesztéstől, ami a székely nép jogi kimutatása ellen van.  Felháborítónak és minősíthetetlen történelemhamisításnak tartjuk az erdélyi magyar pártok székelyellenes kampányát, ami a magyarországi honossági beadványunk után vittek véghez.

Több erdélyi magyar párt képviselője, kondukátora egyenesen letagadta a székely nép létezését sőt Toró T Tibor az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke Székelyföld létezését is megtagadta a Krónikának adott interjújában.  A székelység mellett nagy meglepetésünkre egy RMDSZ-es városvezető, Ráduly Róbert Kálmán állott ki, aki szintén úgy érzi, nem szabad megtagadni a székelységünket és fel kell vállalni, tehát ha székelynek mondjuk, magunkat attól még lehetünk magyarok. Bíró Zsolt és Kelemen Hunor  szintén a székelység jogi kimutatása ellen beszélt, úgy hogy 2011-ben a népszámláláson ők is részesei voltak a székely nép jogi eltüntetésében.

Feltevődik a kérdés, hogy jó irányban halad-e az egész önrendelkezési autonómia törekvés, ha még a 2018-ban 100 éves (Figyeljünk a nevére) Székely Nemzeti Tanács is a székelység ellen beszél, és eszük ágában sincs a székelységet jogilag kimutatni. Véleményünk szerint nem halad jó irányban és egy radikális változás kell, hogy ezt az eddig eredménytelen harcot felülvizsgáljuk, és olyan irányt mutassunk a székely népnek, ami eredményes lehet. Erre a Székelyek Világszövetsége felkészült és ezen a jogi vonalon szeretnénk a székely önrendelkezést elérni, úgy hogy vagy velünk, vagy ellenünk! Mi mindenkinek azt tanácsoljuk inkább velünk.

A Székelyek Világszövetsége kéri a magyarországi testvéreinket, a magyarországi pártokat és szervezeteket, a magyar kormányt, hogy álljanak mellénk és erkölcsileg tisztán és becsülettel tudjuk ezt a nehéz és nem csak a székelység szempontjából fontos, hanem a magyar nemzet szempontjából is fontos törekvést elérni és tegyék mindezt politikai pártszimpátiától függetlenül, és ha ezt teszik, legyenek büszkék magukra, hogy 700 000 nemzettársuk szabadságáért teszik ezt. Ne az legyen az elsődleges szempont, hogy milyen politikai párttal rokonszenvezünk, mert az már nem nemzeti érdek, hanem egyéni és pártérdek.

Benke Csaba Budapest 2017

Székelyföld Aranyosszékkel 


A székely nemzet, ami újra létezni fog!


Habár a székely nemzetet sikerült az erdélyi magyar pártoknak és a Székely Nemzeti Tanácsnak szinte teljesen eltüntetni ez nem azt jelenti, hogy nem lehet feltámasztani a székely nemzetet. Ez csak is rajtunk múlik székelyeken, hogy engedünk-e a tömegese népbutításnak vagy felvállaljuk a székelységünket a népszámlálások alkalmával?

2021-ben újra népszámlálás lesz. A hataloméhes erdélyi magyar pártok és az őket szolgáló SZNT is újra próbálkozni fog a székelység manipulánsával, erre fel kell készülni előre. Nyilvánvalóan erre a magyarországi média is asszisztálni fog és újra az 1970-es évek román kommunista beolvasztási kísérleteivel fognak minket riogatni, reméljük, erre a székelységnek kinyílik a csipája és nem engedi azt, hogy kisebbségként és a saját nemzettudatunktól megfosztott néppé tegyenek minket.

2015-től egyre több székely ember észbe kapott és látják, hogy az elmúlt lassan három évtized autonómia küzdelmei teljesen eredménytelenek lettek és ez által a székely emberek sem bíznak abban, hogy területi autonómiája lehet Székelyföldnek. Én ezt teljesen meg is értem, mert tudják az emberek, hogy az autonómia csak is a románság jóváhagyásával lehetséges és ezt teljesen ésszerűtlen várni, hogy ezt nekünk a románok valaha is megadják. Még párbeszédre sem hajlandóak.

Az autonómia küzdelem az szerintem 2017-ben bukott meg véglegesen, mikor Marosvásárhelyen a Székely Szabadság Napján az előző években több ezer székely jelenlétéhez viszonyítva ma már csak alig 1500-2000 ember vett részt a az eseményen.  Ennek oka nem az eső volt, hanem az érdektelenség, még Székelyföld fővárosának nevezett román többségű Marosvásárhelyen is.

Ezeket a küzdelmeket teljesen új vonalra kell helyezni és ez az új vonal a népek önrendelkezési joga amit a Székelyek Világszövetsége képvisel és amit az 1918 –ban létrejött Székely Nemzeti Tanács is képviselt. A jogutódjuk sajnos mára már ellentmondott a jogelődjének, ami a független Székelyföld létrejöttét célozta meg és elkötelezték magukat arra, hogy egy Románián belüli autonómia legyen, amit bármikor megvonhatna a Román állam.  

Ők a Maros –Magyar Autonómia mintáját követik, ami csak a nevében volt autonóm és orosz nyomásra jött létre, tehát ezt nem lehet nevezni székely autonómiának. Sőt az 1952-as évek béli Magyar Autonóm Tartomány tette a legnagyobb kárt a székely nemzettudat eltörlésében, mikor a székelység fejében azt táplálták, hogy ők magyarok, mert a magyar nemzet részét képezik, ezért mondjanak le a székely nemzettudatukról és helyezzék előtérbe a magyar nemzettudatot. Így már sikerült a székelyből magyart csinálni, főleg Marosszéken jellemző az, hogy megtagadják a székelységüket az emberek és ez az említett Magyar Autonóm Tartománynak majd később a Maros-Magyar Autonóm Tartománynak köszönhető. Ezek az emberek próbálják a székely nemzettudatot a székelységből végleg kiűzni, akiknek akkor már sikerült eldobniuk a székelységüket.

A megoldás 2021-re az lesz, hogy a magyar nemzeten belül, mint ahogy ez 2011-ben is lehetett ki kell mutatni a területén őshonos és többséget alkotó székely nemzetet. Mert azé a terület, aki őshonos rajta, tehát ebben az esetben nem a román, nem a magyar, hanem a székely az őshonos nép. Ha ez megvan, akkor jogunkban áll székely önrendelkezésről beszélni, mert akkor létezni fog a székely nép és Székelyföld is, aminek a függetlenségét az önrendelkezési jog alapján ki lehet jelenteni törvényesen.

Népszámlálási adatok 2011

Népszámlálási adatok itt a bizonyíték, hogy a székelzyeket a magyar nemzeten belül számolták meg.
Anyanyelvhasználati 20%-os korlát sem került volna veszélyben ha a székelyek székelynek mondták volna magukat.
Itt a bizony1ték erre is. Tehát még ha székely anyanyelvünek mondtuk volna magunkat akkor is a magyar anyanyelvűekhez soroltak volna.


Képes lesz-e a független Székelyföld önellátó lenni? Gazdasága fejlődni fog-e, és az ipara mennyire lesz fejlett?


                Nagyon sokan kérdezik tőlünk, hogy nem félünk attól, hogy Románia közepén nem tudnánk megélni, és Románia korlátozhatná a mozgásunkat? Nem félünk, ugyan is a független Székelyföld létrejötte után kezdeményezni kell a nemzetközi szervezetekhez való csatlakozást (Nato. , ENSZ. Stb.) amik megvédenék, megakadályoznák azt, hogy a szuverén székely nemzetet támadás érje. A székely nemzet nem egyik napról a másikra lesz független, hanem akkor amikor ezek a tárgyalások a nemzetközi szervezetekkel is megtörténtek és a támogatásukat élvezzük.

            Székelyföldön abban az esetben az ipar is rohamosan fejlődne, ugyanis megérné vállalkozásokat elindítani, mert az adó az nem román kézbe kerülne, hanem itt maradna Székelyföldön és be lehet majd ezt fektetni ipar és az infrastruktúra fejlesztésében. Saját pénzt is lehetne kibocsájtani vagy akár az eurót is lehetne használni.
            Székelyföld területi egységeit, a székely székeket kellene gazdaságilag megvizsgálni és a mezőgazdaság területén is kellene vállalkozásokat elindítani. Például Csíkszéken a krumpli termesztés az, ami elterjedt és ezt kihasználva lehetne akár: krumplicukor, chips gyár, gyógyszeripar stb. Minden Székely széknek megvan a gazdasági jellemzője, hogy milyen iparban erős és érdemes lenne ezeken a lehetőségeke elgondolkodni.  Tehát véleményem szerint Székelyföld gazdasága a függetlenség után nem hogy romlana, hanem rohamosan erősödne.

A székelység asszimilációját és etnikai arányának megváltoztatását a románok is csinálták és ez mai napig is folyik.


                A székelyeket a 70- 80-as években már elkezdték a kommunista románok is beolvasztani, olyan módon, hogy Székelyföld városaiba tömegesen telepítettek be románokat az etnikai arány megváltoztatására. Ennek az áldozata lett Balánbánya és Marosvásárhely is. Lakásokat adtak a románoknak, hogy le tudjanak itt telepedni és az őshonos székely nép arányát meg tudják változtatni. Erről okmányok is születtek, amik mára nyilvánossá váltak és a közösségi oldalakon terjednek.
             Az alábbi dokumentum is azt mutatja, hogy mennyi román szükséges ahhoz, hogy Marosvásárhely etnikai arányát meg tudják változtatni a románság javára. Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here